Share |

Produkty inwestycyjne

Wiemy, jakie są możliwości pomnażania kapitału naszych Klientów

Ilu Klientów tyle potrzeb, tyle odmiennych możliwości, wymagań i celów finansowych. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych Klientów na tyle szeroką i bogatą ofertę, żeby każdy mógł idealnie dopasować dostępne rozwiązania do swoich indywidualnych potrzeb i mieć możliwość osiągania dzięki temu ponadprzeciętnych zysków.

Wśród dostępnych sposobów inwestowania oferowanych w ramach Banku Zachodniego WBK Private Bank znajdują się między innymi fundusze inwestycyjne

Krajowe fundusze z grupy (w kolejności alfabetycznej):

- Arka TFI
- DWS Polska TFI
- Idea TFI
- ING TFI
- Legg Mason TFI
- Opera TFI
- Quercus TFI
- Skarbiec TFI

Zagraniczne fundusze z grupy (w kolejności alfabetycznej):

- Allianz Global Investors
- BlackRock Merrill Lynch
- Franklin Templeton

Private Bank Alternative Investment Fund (SICAV) – Fundusz Funduszy:

- SIF Intraday Futures Fund
- SIF-y (przypominające FIZ-y utworzone na prawie polskim)


Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane łączą w sobie elementy inwestycji charakteryzujących się wysokim bezpieczeństwem oraz korzyści wynikające z inwestycji na rynku kapitałowym. To jeden z oferowanych przez nas sposobów zwiększenia opłacalności inwestowania przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka wynikającego z inwestowania na rynkach kapitałowych. Oferta Banku Zachodniego WBK Private Bank w zakresie produktów strukturyzowanych jest bardzo bogata i uwzględnia różne strategie inwestowania adekwatne do koniunktury na rynku. Dostępne są dla naszych Klientów depozyty, obligacje z ochroną kapitału w terminie wykupu, jak również bardziej złożone instrumenty zapewniające potencjalnie wyższą stopę zwrotu przy jednoczesnej akceptacji wyższego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Ich rentowność zależy od zachowania się rynków - akcji, indeksów giełdowych, surowców, walut, stóp procentowych oraz innych alternatywnych instrumentów.

Produkty strukturyzowane na indywidualne zamówienie

Produkty strukturyzowane konstruowane na indywidualne zamówienie to propozycja Banku Zachodniego WBK Private Bank dla Klientów poszukujących specjalnych ofert. Usługa dostępna jest przy minimalnych aktywach na poziomie 4 mln zł. W przypadku wybranych strategii inwestycyjnych kwota ta może ulec zmianie.

Wszelkie parametry produktów strukturyzowanych (m.in. poziom ochrony kapitału w terminie wykupu, okres trwania itp.) ustalane są we współpracy z zainteresowanym inwestorem. Od Klienta zależy także forma prawna w jakiej produkt zostanie dostarczony – np. polisa ubezpieczeniowa (dająca możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych), obligacja, nota strukturyzowana. Dedykowane produkty inwestycyjne dostępne są zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Szczególnie polecamy uwadze grupę strukturyzowanych depozytów krótkoterminowych. Umożliwia ona efektywną inwestycję w krótkich okresach – od 7 do 30 dni i działa w oparciu o rynki walutowe. Ta innowacyjna metoda inwestycji stwarza szansę osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków przy całkowitym bezpieczeństwie powierzonych środków, bowiem zainwestowany kapitał objęty jest stuprocentową ochroną kapitału w terminie wykupu.

 


Dom Maklerski BZ WBK - inwestycje giełdowe dla wymagających

 

Bank Zachodni WBK Private Bank współpracuje również z innymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK. W celu zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi ich potrzeb inwestycyjnych proponujemy skorzystanie z usług Domu Maklerskiego BZ WBK oraz BZ WBK AIB Asset Management.

Giełda jest jednym ze sposobów inwestowania środków finansowych. Jeżeli Klient planuje wybór tej właśnie formy inwestycji, warto zdecydować się na współpracę z zaufanym partnerem. Bank Zachodni WBK działa jako agent Domu Maklerskiego BZ WBK, który w roku 2009 został ogłoszony przez dziennik „Rzeczpospolita” (25.06.2009 r.), najlepszym domem maklerskim w Polsce. Współpraca z takim specjalistą daje możliwość naszym Klientom dokonywania profesjonalnych operacji na giełdzie, zapewnia pomoc specjalistów oraz dostęp do wielu różnorodnych opracowań analitycznych ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Decydując się na obsługę inwestycji giełdowych ze strony Domu Maklerskiego BZ WBK, nasi Klienci zyskują możliwość inwestowania w instrumenty finansowe, takie jak:

- obligacje, kontrakty terminowe i opcje na rynku polskim - GPW, New Connect, BondSpot, Catalyst
- akcje na następujących giełdach zagranicznych: Wiener Borse, NYSE Euronext, NasdaqOMX, Xetra, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, London SE,
- kontrakty terminowe na następujących giełdach zagranicznych: CME Group, NYSE Liffe

Informacje o usługach oraz produktach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (DM BZ WBK), jak również o instrumentach finansowych, ryzykach z nimi związanych, o rynkach, na których DM BZ WBK wykonuje zlecenia oraz o podmiotach pośredniczących w realizacji tych zleceń, a także informacje o obowiązkach podatkowych Klientów, dostępne są w serwisie www.dmbzwbk.pl w sekcji „Zastrzeżenia i ryzyko” w dokumencie „Informacje wstępne”. 801 36 46 36, 61 856 44 44 – koszt połączenia zgodny z taryfą operatora. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.


BZ WBK AIB Asset Management - najwyższe standardy zarządzania aktywami

BZ WBK AIB Asset Management S.A. powstała w maju 1997 roku, jako jedna z trzech pierwszych firm asset management w Polsce. Spółka prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie aktywami powierzonymi przez Klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A.

Zarządzający w BZ WBK AIB Asset Management przykładają szczególną uwagę do wyboru tych spółek, które wydają się mieć najlepsze perspektywy rynkowe i które mają według doradców solidne fundamenty do wzrostu w długim okresie. Im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu. To właśnie wysokie stopy zwrotu na rynku są cechą najbardziej charakterystyczną usług indywidualnego zarządzania portfelami akcji oferowanych przez BZ WBK AIB Asset Management.

Dotychczasowe osiągnięcia sprawiły, że Klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. oraz BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., powierzyli tym spółkom w zarządzanie aktywa o łącznej wartości przeszło 12 mld zł (stan na 31.12.2009). W tej kwocie 15% stanowią aktywa zgromadzone w Portfelach Indywidualnych. Wynik ten plasuje spółkę BZ WBK AIB Asset Management SA w gronie największych firm zarządzających aktywami w Polsce.

Szczegóły dotyczące usługi zarządzania portfelem znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych na rzecz Konsumentów lub Przedsiębiorców dostępnym na stronie internetowej am.bzwbk.pl. Wartość aktywów netto portfela cechuje się dużą zmiennością ze względu na instrumenty finansowe wchodzące w jego skład. Portfel nie gwarantuje uzyskania celu inwestycyjnegoFinansowanie inwestycji

Bank Zachodni WBK Private Bank oferuje swoim Klientom również możliwość finansowania inwestycji. Wśród szerokiego wachlarza produktów kredytowych nasi Klienci mogą skorzystać z następujących produktów:

- kredyt hipoteczny
- kredyt gotówkowy
- kredyt brokerski
- kredyt na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym
- kredyt na zakup papierów wartościowych na IPO
- karty kredytowe złote i platynowe

Kredyt hipoteczny

- Kredyt może być udzielony w PLN, EUR
- Oferujemy kompleksowy pakiet ubezpieczeń
- Szybka decyzja kredytowa
- Minimalna kwota kredytu zależna od potrzeb klienta

Kredyt gotówkowy zabezpieczony aktywami płynnymi

- Proste zabezpieczenie
- Dogodne warunki spłaty - możliwość wyboru okresu i formy spłaty kredytu
- Gotówka na dowolny cel
- Długi okres kredytowania
- Minimum formalności
- Szybka decyzja kredytowa
- Minimalna kwota kredytu zależna od potrzeb Klienta

Szczegóły na temat oferty, informacje o opłatach i prowizjach dostępne są w Banku Zachodnim WBK S.A. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank Zachodni WBK Private Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji oraz straty, które mogłyby wyniknąć w konsekwencji ich wykorzystania. Bank Zachodni WBK Private Bank informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem.

Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

powrót