Share |

SPCG

OPIS FIRMY

Kan­ce­la­ria T. Stud­nic­ki, K. Płesz­ka, Z. Ćwią­kal­ski, J. Gór­ski Spół­ka ko­man­dy­to­wa (”SPC­G”) po­wsta­ła w 1988 roku. Od 1998 roku dzia­ła jako spół­ka ko­man­dy­to­wa. Kan­ce­la­ria świad­czy usłu­gi praw­ni­cze na te­re­nie ca­łe­go kra­ju. Sie­dzi­bą Kan­ce­la­rii jest Kra­ków. W 1999 roku po­wstał od­dział SPCG w Ka­to­wi­cach, zaś w 2005 w War­sza­wie. W paź­dzier­ni­ku 2008 roku zo­stał otwar­ty od­dział we Wro­cła­wiu. Kan­ce­la­rię łą­czą bli­skie związ­ki ze śro­do­wi­skiem aka­de­mic­kim.

Wie­lu wspól­ni­ków i pra­cow­ni­ków Kan­ce­la­rii to wy­kła­dow­cy uni­wer­sy­tec­kich wy­dzia­łów pra­wa. Taki zwią­zek ze śro­do­wi­skiem aka­de­mic­kim po­zwa­la na uzy­ski­wa­nie kon­sul­ta­cji i eks­per­tyz naj­lep­szych pra­cow­ni­ków na­uko­wych ze szcze­gó­ło­wych dzie­dzin pra­wa (ta­kie jak pra­wo ochro­ny śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go, pra­wo mię­dzy­na­ro­do­we pry­wat­ne, pra­wo wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej).

W ra­mach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści SPCG sta­le współ­pra­cu­je z czo­ło­wy­mi kan­ce­la­ria­mi an­giel­ski­mi, nie­miec­ki­mi, wło­ski­mi oraz fran­cu­ski­mi. Obec­nie SPCG za­trud­nia po­nad pięć­dzie­się­ciu praw­ni­ków, z któ­rych więk­szość po­sia­da upraw­nie­nia ad­wo­ka­ta lub rad­cy praw­ne­go. Wszy­scy praw­ni­cy w spo­sób bie­gły po­słu­gu­ją się ję­zy­kiem an­giel­skim lub nie­miec­kim, lub też oby­dwo­ma tymi ję­zy­ka­mi. Wie­lu praw­ni­ków kan­ce­la­rii od­by­ło dłu­go­ter­mi­no­we sta­że w kan­ce­la­riach za­gra­nicz­nych w Wiel­kiej Bry­ta­nii, USA i Niem­czech.

W ostat­nim okre­sie Kan­ce­la­ria zdo­by­ła szcze­gól­ne do­świad­cze­nie w spra­wach do­ty­czą­cych pra­wa eu­ro­pej­skie­go. Kan­ce­la­ria zo­sta­ła zwy­cięz­cą ran­kin­gu kan­ce­la­rii praw­nych w Ma­ło­pol­sce i na po­łu­dniu Pol­ski, or­ga­ni­zo­wa­nym przez dzien­nik „Rzecz­po­spo­li­ta”.